درس‌های موجود

زبان فارسی

زبان فارسی

مدرس  قاسم فتاح اهر
ورود به کلاس

زبان تخصصی

زبان تخصصی

مدرس  محمد اسدپور
ورود به کلاس

مدارهای الکتریکی 2

مدارهای الکتریکی 2

مدرس  حسین اعلم شاهی
ورود به کلاس

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدرس  حسین قاسم زاده ابلی
ورود به کلاس

بررسی سیستم های قدرت 1

بررسی سیستم های قدرت 1

مدرس  حسین اعلم شاهی
ورود به کلاس

سیستم های کنترل خطی

سیستم های کنترل خطی

مدرس  علیرضا نوارباف محمدی
ورود به کلاس